ANBI

Op deze pagina staan een aantal gegevens over de Stichting Pieter Backer Orgel zoals die moeten worden gepubliceerd om de, door de belastingdienst verleende status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), te kunnen behouden.   Naam stichting Stichting Pieter Backer Orgel Bonifaciuskerk Medemblik   Verkorte naam stichting Stichting Pieter Backer Orgel   RSIN fiscaal nummer 816025939   Contactgegevens Email: orgel@bonifaciuskerkmedemblik.nl   Doelstelling (zoals omschreven in de statuten) a) Het aanwenden van het Pieter Backer orgel (PB orgel) in de Bonifaciuskerk van Medemblik voor kerkelijke en culturele doeleinden; b) het blijvend vestigen van de aandacht op de historische en muzikale waarde van het PB orgel; c) het voor het in stand houden van het PB orgel bijeenbrengen van de nodige middelen.   Het beleidsplan Nadat de restauratie van het PB orgel in 2000 werd voltooid is het zwaartepunt van het beleid verlegd van punt c uit de doelstellingen naar de punten a en b daarvan. Het beleid is om dit te realiseren door: De uitgave van een jaarbrief voor de donateurs van de stichting Het organiseren van een aantal kwalitatief hoogstaande concerten Bekendmaking van deze concerten via diverse media Op de website vermelden van programma’s en bijzonderheden over de concerten Het demonstreren van het PB orgel aan groepen bezoekers van de Bonifaciuskerk De uitgave van CD opnamen van het PB orgel.  
Bestuur samenstelling: het bestuur is samengesteld uit 5 personen waarvan tenminste  één persoon organist is van de Bonifaciuskerk . Namen bestuursleden:  P.J. Stam voorzitter,  J.R. van der Heijden secretaris,  J. Gootjes penningmeester, Jos van der Kooy adviseur ,  R. Breebaart  lid,  K.Breebaart lid  Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt geen enkele beloning.
Deze pagina wordt binnenkort gewijzigd (o.a. i.v.m. een overlijden)
 
Lees meer 

Stichting Pieter Backer Orgel

De Stichting Pieter Backer Orgel
 
Deze stichting werd in 1988 opgericht.
Instandhouding– en bevorderen van het gebruik van het Medemblikker orgel zijn een tweetal doelstellingen van deze stichting.
Met succes beijverde de stichting zich de afgelopen jaren voor de restauratie van het instrument.
Oktober 2000 werd de het orgel na een grondige restauratie weer in gebruik genomen.
Financiële bijdragen van particulieren, instellingen en overheid maakten deze restauratie mogelijk.
Het resultaat daarvan zal zicht–  en hoorbaar zijn tijden de concerten die de stichting jaarlijks organiseert.
Op dit deel van de site van de Bonifaciuskerk wil de Stichting informatie over historie en gebruik van het orgel en de Bonifaciuskerk geven.

Wanneer u onze stichting financieel wilt steunen dan kan dat door een eenmalige bijdrage te storten. 
Ook kunt u donateur worden tegen een jaarlijkse bijdrage van minimaal 20 euro.
Wij houden u dan op de hoogte van onze activiteiten.
U wordt donateur door op uw bijdrage te vermelden "jaardonatie"en uw emailadres.


Onze bankrekening is NL62 RABO 0333 0700 70 ten name van Stichting Pieter Backer Orgel

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!