Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemistPROTESTANTSE GEMEENTE te MEDEMBLIK  
Orde van dienst op Eeuwigheidszondag,
de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 26 november 2023


DE VOORBEREIDING

Orgelspel

Binnenkomst en mededelingen van de ouderling van dienst

De kaarsen op tafel worden aangestoken

Moment van stilte

Psalm: 138: 1, 2 [U loof ik, Heer....]

Votum en Groet

Vervolg van de Psalm 138, 4 [Als ik, omringd door tegenspoed]
 
Gebed om ontferming

Lied  Lied 103c: 1, 3, 4 [ Loof de koning, heel mijn wezen....]

DE SCHRIFTEN

Inleiding op de lezingen

Gebed

Eerste lezing: Genesis 9: 12 – 17 (lector)

Lied: 8a, 1, 2, 3 [Heer, onze Heer......]

Tweede lezing: Genesis 9: 18 – 25 (lector)

Lied: 8a: 4, 5, 6 [Geen sterrenhemel........]
Preek

Orgelspel

Lied: 911: 4, 3 [Wat ik in mijn handen houd....]

DE GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN

Inleidend woord (predikant)

Lied: 961 [Niemand leeft voor zichzelf......]

Gedachtenis
De ouderling noemt nu éen voor éen de namen van gestorven gemeenteleden, met datum van geboorte en datum van overlijden. Na het noemen van elke naam wordt een kaars aangestoken door familieleden die naar voren komen. Indien er geen familie aanwezig is, wordt de kaars door de diaken aangestoken.

Na het noemen van alle namen zegt de ouderling:
Ieder van u die dat wil,  kan nu naar voren komen om een kaars aan te steken voor de gedachtenis van een geliefde gestorvene wiens naam niet is genoemd, maar wel leeft in het hart [Gemeenteleden komen naar voren en steken een kaars aan]

Lied: 727: 1, 2, 4, 9 [Voor alle heiligen in de heerlijkheid....]

Tot slot zegt de ouderling:
Wij steken nu een kaars aan tot de gedachtenis van alle mensen wereldwijd, die zijn gevallen onder terreur, oorlog of geweld. Een kaars, die zal branden als teken van hoop en licht in deze donkere wereld. [De diaken steekt deze kaars aan]

Kort meditatief orgelspel

DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Uitleg van de liturgische bloemschikking

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: U zij de glorie [In de onderstaande bewoordingen]

1.            U zij de glorie, opgestane Heer,
                U zij de victorie, nu en immermeer.
                In een blinkend stromen daalde d’engel af
                heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
                U zij de glorie, opgestane Heer,
                U zij de victorie, nu en immermeer.

2.            Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer,
                Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
                Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind
                en zegt telkenkere: Christus overwint.
                U zij de glorie, opgestane Heer,
                U zij de victorie, nu en immermeer.

3.            Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
                die mij heeft genezen, die mij vrede geeft!
                In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot
                Niets heb ik te vrezen in leven of dood.
                U zij de glorie, opgestane Heer,
                U zij de victorie, nu en immermeer.

 De zegen
 Gemeente: Amen (lied 431b)
 

Koffie / thee in de Bonfoyer
 

 

Dienstenrooster Protestantse Gemeente Medemblik 4e kwartaal 2023.

datum
voorganger ambts-drager 1e collecte 2e collecte collectant lector organist koster bijzonderheden
1 okt. dhr. B. v.d. Bent,
Alkmaar
Heilke Kool PKN Kerk & Israël Algemene kosten Piet Bomekamp Laura van Bergen Johan J. Kool  
8 okt. ds. R. Wattel, Hoofddorp Pieter Keemink PKN Missionair werk Klein onderhoud Paul Stam Ina Bakker Arnold N. Buijze  
15 okt. ds. R. Willemsen, Castricum Nelli
Mazereeuw
NBG Plaatselijk pastoraal werk Henk Mellema Hannie Huttinga Johan Th. Hoff  
22 okt. ds. J. Waringa, Leeuwarden Hannie Huttinga KiA Werelddiaconaat Indonesië ??? Kerk     Arnold   Gez. dienst in Vermaning
29 okt. mevr. ds. H. Borst, Enkhuizen Heilke Kool KiA Zending Rwanda Onderhoud kerk Jan van Bergen Hannie Huttinga Arnold J. Kool Begin wintertijd
5 nov. Ds. D. Posthuma, Burgum Pieter Keemink Najaarszendings-
collecte Colombia
Kerk     Arnold   Gez. dienst in O’does  09.30 uur
12 nov. dr.ds. A. Reitsma, Hilversum Alma de Greeuw Vluchtelingenkinderen Algemene kosten Piet Bomekamp Alma de Greeuw Arnold Th. Hoff Viering Avondmaal
19 nov. drs. J. Mulder, Hilversum Hannie Huttinga KiA Welelddiakonaat Libanon Energiekosten Paul Stam Hannie Huttinga Johan B.
Hoekstra
 
26 nov. ds. C. Mataheru, Hoorn Nelli Mazereeuw Hospice Dignitas Hoorn Instandhouding eredienst Henk Mellema Ina Bakker Arnold J.Kool Gedachteniszondag
3 dec. mevr. ds. Y.T.B.L. Bos, Amsterdam Pieter Keemink KiA Kinderen in de knel: Oeganda Algemene kosten Jan van Bergen Laura van Bergen Arnold N. Buijze 1e Advent
10 dec. drs. J. Mulder, Hilversum Heilke Kool KiA Kinderen in de knel: Myanmar Energiekosten Piet Bomekamp Ina Bakker Arnold Th. Hoff 2e Advent
17 dec. ds. R. Wattel, Hoofddorp Hannie Huttinga KiA Binnenlands diakonaat Kerk     Arnold   3e Advent
Gez. dienst in O’does  09.30 uur
24 dec. ds. J. Waringa, Leeuwarden
 
Nelli Mazereeuw PKN Kinderen en Jongeren Kerk Paul Stam Alma de Greeuw Arnold J. Kool 4e Advent, 21.00 u.
Doopsgez. gemeente te gast
25 dec. ds. J. Waringa, Leeuwarden Pieter Keemink KiA Kinderen in de knel Kerk Henk Mellema Laura van Bergen Arnold N. Buijze Kerst. Doopsgez. Gemeente te gast
31 dec. dhr.T.Heijboer,Hoorn Heilke Kool Diaconie Oudejaarscollecte Jan van Bergen. Heile Kool Arnold is niet beschikbaar Th. Hoff Oudjaar, alleen dienst om 10.00 u.
                 

 
terug