beleidsplan

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Medemblik 2023–2026

Onbezorgd gemeente zijn


Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen (Mt 10: 31)

VOORWOORD
De Protestantse Gemeente te  Medemblik is ontstaan uit een samenvoeging van de Gereformeerde Kerk te Medemblik en de Nederlandse Hervormde gemeente te Medemblik. Er is bij de samenvoeging voor gekozen om de Bonifaciuskerk als enige kerkgebouw van de gemeente aan te wijzen. De gemeente strekt zich uit tot de stad zelf, plus Wervershoof tot aan de RK-kerk, Onderdijk en Zwaagdijk-Oost.
De gemeente heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gemiddelde Protestantse Gemeente, zonder zich voor te laten staan op een bepaalde modaliteit.
Wat betreft aantal leden hebben de afgelopen jaren zich gekenmerkt door een terugloop. In 2014 had de gemeente ongeveer 300 leden, wat in 2018 was teruggelopen tot 240. Intussen is dat aantal bij aanvang van de beleidsplanperiode gedaald naar iets meer dan 200.
Na het vertrek in 2021 van onze predikant die een aanstelling had van 0,5 fte is de gemeente vacant.
Omdat ook het aantal ambtsdragers sterk is teruggelopen, moet de gemeente zich oriënteren op – in elk geval bestuurlijk - samenwerking met een andere gemeente. Hetzelfde geldt voor het beroepen van een predikant, wat naar verwachting ook niet meer mogelijk zal zijn voor 0,5 fte.

GEMEENTE
 1. We willen onbezorgd gemeente zijn, ondanks de krimp van de kerk en het feit dat er geen jeugd is in onze gemeente. We willen ons in navolging van Jezus laten leiden door vertrouwen op God en leven uit zijn liefde en aanvaarding. We vertrouwen erop dat God zijn gemeente op één of andere wel zal leiden, hoe moeilijk de weg misschien ook kan worden. In ons kerk-zijn willen we ons dus niet laten leiden door terugloop van het aantal leden, afnemende bestuurskracht, vergrijzing en het ontbreken van jeugd; noch willen we ons af laten schrikken door verlies aan maatschappelijke betekenis van de kerk.
 2. We willen daarentegen zichtbaar en herkenbaar zijn voor de inwoners van Medemblik, zowel in de activiteiten die we als gemeente zelf organiseren, als ook in activiteiten die we samen met anderen vorm geven. We willen dat op zo’n manier doen, dat activiteiten laagdrempelig toegankelijk zijn en dat het aantrekkelijk is voor mensen om mee te doen met de activiteiten of zich zelfs bij ons aan te sluiten.
 3. Met pastoraat, diaconaat en liturgie richten we ons niet alleen op eigen gemeenteleden. Criterium bij pastoraat en diaconaat aan niet-kerkleden is de vraag naar de noodzaak en de vraag of we aan de hulpvraag kunnen voldoen qua mensen en middelen. Voor uitvaarten en huwelijksinzegeningen van niet-leden kan op verzoek het kerkgebouw worden gehuurd.

GEBOUW
 1. Ondanks dat we ons inspannen om het kerkgebouw over te doen aan een andere eigenaar, willen we de Bonifaciuskerk blijven gebruiken voor onze kerkdiensten en een aantal andere activiteiten van de Protestantse  Gemeente te  Medemblik. Onze geringe bestuurskracht leidt er toe dat het kerk­gebouw in eigen bezit houden eerder een blok aan het been is dan dat het ons gemeente-zijn faciliteert.  Beheer, restauratie, verduurzaming en gebruik voor niet-kerkelijke activiteiten is voor de kerkenraad een te gecompliceerde aangelegenheid geworden.
 2. Als het niet lukt om de Bonifaciuskerk te blijven gebruiken voor gewone kerkdiensten of kerkdiensten op bijzondere momenten (herdenken overledenen, Kerst, Pasen, uitvaarten), zoeken we naar andere mogelijkheden om Protestantse Gemeente te kunnen zijn in de stad Medemblik.
 3. Zolang het kerkgebouw eigendom is van de Protestantse Gemeente te  Medemblik, faciliteren we het medegebruik van het kerkgebouw door andere groepen en mensen, voor zover dat medegebruik niet strijdig is met de aard van het gebouw en de opvattingen van de gemeente. Met de nevenactiviteiten wordt getracht inkomsten te verwerven voor restauratie en onderhoud. Voor de organisatie van (een deel van) de nevenactiviteiten bestaat reeds lang een aparte (kerkelijke) stichting, Stichting Bonifaciuskerk. Daarnaast organiseert de SPBO (Stichting Pieter Backer Orgel) activiteiten verbonden met het monumentale Pieter Backer orgel in het kerkgebouw; daarnaast enkele andere activiteiten.

SAMEN
 1. We werken intensief samen met de Protestantse Gemeente te Opperdoes. We vormen een gezamenlijke kerkenraad, inclusief een gezamenlijk college van kerkrentmeesters en college van diakenen. We beroepen samen een predikant voor een zo groot mogelijk deeltijdpercentage. 
 2. We streven er naar om ons kerkblad gezamenlijk met Opperdoes uit te gaan geven.
 3. De samenwerking met Opperdoes staat niet in de weg om ook samenwerking te zoeken met andere omringende gemeenten als daar aanleiding voor is.
 4. We organiseren met de Rooms-Katholieke Parochie en de Doopsgezinde Gemeente in Medemblik een aantal gezamenlijke kerkdiensten. Voor ontmoetings- en bezinningsactiviteiten (op zichzelf niet de kerk­diensten; we willen niet vissen in andermans vijver) worden de leden van deze gemeenten actief uitgenodigd.
 5. We handhaven een kerkplek in Medemblik. Dat wil zeggen dat er in beginsel elke zondag een dienst is en dat we het pastoraat organiseren rondom deze kerkplek. We maken tevens afspraken over jaarlijks een aantal gezamenlijke diensten met Opperdoes, waaronder in elk geval de startzondag.
 6. We laten ons niet uit het veld slaan als het niet meer mogelijk is om min of meer op reguliere basis zondagse diensten te houden, om welke reden dan ook. We kunnen dan voor de zondagse kerkdiensten invoegen bij Opperdoes, maar blijven zoeken naar andere vormen van kerkelijke presentie in Medemblik.

KERKDIENSTEN
 1. Voor de invulling van de kerkdiensten sluiten we aan bij de gebruiken zoals beschreven in het Dienstboek van de PKN, zonder een andere, alternatieve invulling uit te sluiten. Datzelfde geldt voor de liedbundel: zonder gebruik van andere liederen uit te sluiten, zingen we in de regel uit het (intussen al niet meer zo ‘nieuwe’) liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’.

KERKRENTMEESTERS
 1. Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de administratie en het beheer van de gebouwen. Het verzorgt de jaarlijkse kerkbalans, de jaarrekening en de begroting voor het volgende jaar. We hebben afgesproken dat we zo nodig mogen interen op ons vermogen om de pastorale zorg te ondersteunen. Tot nu toe hebben we geen geld in beleggingen vastgelegd. We worden momenteel gehinderd door de negatieve rente op ons vermogen en de kosten van het kerkgebouw (energie, onderhoud, verzekeringen) die de financiële draagkracht van onze kerkgemeenschap te boven gaat. Dankzij de steun van onze stichtingen voor groot onderhoud en provinciale en Rijks subsidieregelingen zijn we er tot op heden in geslaagd de kerk in redelijk goede staat te houden. Maar ondanks deze steun kost het gebouw ons veel meer dan wij kunnen dragen dus ook financieel is onze monumentale Bonifaciuskerk een blok aan het been.
  De inkomsten van niet-kerkelijke activiteiten in de Bonifaciuskerk, voor zover door de kerk zelf georganiseerd, komen ten goede aan de kerkdiensten als bijdrage in de kosten van het kerkgebouw.
  Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor het klein onderhoud van de kerk en ziet toe op het noodzakelijke groot onderhoud. Verder is de pastorie in ons beheer.
  Verzekeringen van het gebouw en de vrijwilligers worden door ons geregeld en betaald, het energiegebruik en de klimaatbeheersing heeft de volle aandacht. De predikant wordt betaald via het landelijk bureau en onze bijdrage daaraan.

DIAKENEN
 1. De diaconie streeft naar een verdeling collectes/doelen 1/3 plaatselijk, 1/3 landelijk, 1/3 wereld. Hiervoor worden de zondagse collectes direct doorgegeven. 1 x per jaar wordt een groter bedrag verdeeld over een beperkt aantal doelen. Dit was de rente die we ontvingen van onze spaarrekeningen en aandelen. De kerkenraad heeft toestemming gegeven dat er ingeteerd mag worden op het vermogen, omdat we helemaal geen rente meer ontvangen.
  Er wordt geen geld belegd (Oikocredit is gestopt). Het vermogen staat op een spaarrekening bij ASN en SKG. Lopende rekening is bij RABO. Er kan eventueel geld worden vastgezet in een deposito, als dit weer wat rente oplevert.

Goedgekeurd en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 3 oktober 2022
 
J. Smit,                                                                                         M. Hooiveld,
Voorzitter                                                                                      Scriba
terug