links naar andere sites links naar andere sites
Hier worden links (verwijzingen) naar andere sites, die voor onze bezoekers van  belang kunnen zijn, gepubliceerd.
lees meer »
 
(oud) NIEUWS (oud) NIEUWS
Lliturgie voor de kerkdienst vanuit PG Opperdoes die via de website http://www.pgopperdoes.nl/home/kerktelefoon is te beluisteren.

Witte donderdag 9 april 2020 19.30u
orgelspel

https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-256-muziek-nl-1.png
Gebed

Psalm 23c 1, 2 en 3
1- Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek;
     daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.

2- Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doet mij zijn wegen gaan,
     de paden van gerechtigheid,  ter ere van zijn naam.

3- Al moet ik door het doodsravijn, U gaat steeds aan mijn zij.
     Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf geeft steun en veiligheid.

Lezing psalm 23
231Een psalm van ​David.
De HEER is mijn ​herder, het ontbreekt mij aan niets.
2Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden
tot ​eer​ van zijn naam.
4Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
5U nodigt mij aan ​tafel
voor het oog van de vijand,
u ​zalft​ mijn hoofd met olie,
mijn ​beker​ vloeit over.
6Geluk en ​genade​ volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het ​huis​ van de HEER
tot in lengte van dagen.


Psalm 23c 4 en 5
4- Terwijl de vijand toe moet zien, maakt U mijn tafel klaar.
     U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, en redt mij in gevaar.

5- Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde, dag aan dag;
     en wonen zal ik in Gods huis, zo lang ik leven mag.

Lezing Exodus 13
Mozes​ zei tegen het volk: ‘Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit ​Egypte, dat slavenland, want met krachtige hand heeft de HEER u daaruit bevrijd. Er mag dan niets gegeten worden dat ​zuurdesem​ bevat. 4Deze dag, de dag van uw uittocht, valt in de maand ​abib. 5Als de HEER u eenmaal in het gebied van de ​Kanaänieten, de ​Hethieten, Amorieten, Chiwwieten en Jebusieten gebracht heeft, in het land dat hij onder ede aan uw voorouders beloofd heeft, een land dat overvloeit van melk en honing, neem dan steeds in deze maand het volgende gebruik in acht: 6Eet zeven dagen lang ongedesemd brood, en vier op de zevende dag feest ter ere van de HEER7Niet alleen moet u die zeven dagen ongedesemd brood eten, ook mag er in het hele land geen gedesemd brood of ​zuurdesem​ bij u te vinden zijn. 8En vertel uw ​kinderen​ die dag: “Zo gedenk ik wat de HEER voor mij heeft gedaan toen ik wegtrok uit ​Egypte.” 9Laat dit gebruik zijn als een ​herinneringsteken​ om uw arm en op uw voorhoofd, zodat de wetten van de HEER voortdurend op uw lippen zijn. De HEER heeft u immers met sterke hand uit ​Egypte​ bevrijd. 10Ieder jaar opnieuw moet u dit gebruik op de vastgestelde tijd in acht nemen.

Overdenking

Matteus
17Op de eerste dag van het ​feest van het Ongedesemde brood​ kwamen de ​leerlingen​ naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 18Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn ​leerlingen​ het pesachmaal gebruiken.’”’ 19De ​leerlingen​ deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.
20Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ 22Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, ​Heer?’ 23Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. 24De ​Mensenzoon​ zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de ​Mensenzoon​ uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 25Toen zei ​Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, ​rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’

Gezang 567

https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-567-muziek-couplet-1en2-1.png


https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-567-muziek-couplet-3en4-1.png

https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-567-muziek-couplet-5en6-1.png

https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-567-muziek-couplet-7-1.pngOvergang naar Goede Vrijdag

Lezing Matteus 26, 30-35

30Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de ​Olijfberg.
31Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de ​herder​ doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33Petrus​ zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’ 34Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’ 35Petrus​ zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere ​leerlingen​ vielen hem daarin bij

Gezang 180 (LvdK 1973)
1  Getsémane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.

2  Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt;
verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt.
Nog leeft de haat, die U kwam overvallen:
zo zijn wij allen.

Lezing Matteus 26, 36- 46
36Vervolgens ging Jezus met zijn ​leerlingen​ naar een plek die ​Getsemane​ genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar ​bidden.’ 37Hij nam ​Petrus​ en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze ​beker​ dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 40Hij liep terug naar de ​leerlingen​ en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen ​Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? 41Blijf wakker en ​bid​ dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze ​beker​ aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 43Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. 44Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. 45Daarna voegde hij zich weer bij de ​leerlingen​ en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de ​Mensenzoon​ wordt uitgeleverd aan zondaars. 46Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’

Gezang 571


https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-571-muziek-couplet-1-1.png
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-571-muziek-couplet-2-1.png

https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-571-muziek-couplet-4-1.png

https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-571-muziek-couplet-5-1.png

lezing Matteus 26, 47- 56
47Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met ​zwaarden​ en ​knuppels​ bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. 48Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ 49Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, ​rabbi!’ en kuste hem. 50Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. 51Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn ​zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de ​hogepriester​ een oor af. 52Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je ​zwaard​ terug op zijn plaats. Want wie naar het ​zwaard​ grijpt, zal door het ​zwaard​ omkomen. 53Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen ​engelen​ ter beschikking zou stellen? 54Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’ 55Toen zei Jezus tegen de omstanders: ‘Met ​zwaarden​ en ​knuppels​ bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben! Dagelijks was ik in de ​tempel​ om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen. 56Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.’ Daarop lieten alle ​leerlingen​ hem in de steek en vluchtten weg.

Blijf met uw genade bij ons.
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-256-muziek-nl-1.png

Stilte.....
Zondag 5 april, Palm zondag

Welkom en mededelingen

Psalm 98, 1 en 3
1  Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3 Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Bemoediging en groet

Gezang 547 1, 2 en 3
1  Met de boom des levens wegend op zijn rug
    droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
    Kyrie eleison, wees met ons begaan,
    doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

2  Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
    dat de lieve vrede ons bewaren zal,
    Kyrie eleison, weest met ons begaan,
    doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan,

3  want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
    maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
    Kyrie eleison, wees met ons begaan,
    doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Gebed

Gezang 547 4,
4  Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan,Lezing psalm 111
1111Halleluja!
Ik wil de HEER loven met heel mijn ​hart
in de grote kring van oprechten.
2Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.
3Zijn daden hebben glans en ​glorie,
zijn ​rechtvaardigheid​ houdt stand, voor altijd.
4Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig​ en liefdevol is de HEER.
5Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
eeuwig gedenkt hij zijn ​verbond.
6Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.
7Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.
9Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn ​verbond​ ingesteld.
Heilig​ en ontzagwekkend is zijn naam.
10Het begin van wijsheid is ​ontzag​ voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.


gezang 547, 5
5  Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Lezing Johannes 12, 1-11
5Het was kort voor ​Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar ​Jeruzalem​ om zich te ​reinigen. 56Daar keken ze uit naar ​Jezus; ze stonden in de ​tempel​ en zeiden tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou hij niet meer naar het feest komen?’ 57De hogepriesters en de ​farizeeën​ hadden opdracht gegeven hem aan te geven als men wist waar hij was, zodat ze hem konden arresteren.
121Zes dagen voor ​Pesach​ ging ​Jezus​ naar Betanië, naar ​Lazarus​ die hij uit de dood had opgewekt. 2Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; ​Marta​ bediende, en ​Lazarus​ was een van de mensen die met hem ​aanlagen. 3Maria​ nam een ​kruikje​ kostbare, zuivere ​nardusolie, zalfde de voeten van ​Jezus​ en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 4Judas Iskariot, een van de ​leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom is die olie niet voor driehonderd ​denarie​ verkocht om het ​geld​ aan de armen te geven?’ 6Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een ​dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 7Maar ​Jezus​ zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn ​begrafenis; 8de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.’
9Intussen hadden de ​Joden​ gehoord dat ​Jezus​ daar was en ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om hemzelf, maar ook om ​Lazarus​ te zien die hij uit de dood had opgewekt. 10De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook ​Lazarus​ te doden, 11omdat hij er de oorzaak van was dat veel ​Joden​ bij ​Jezus​ kwamen en in hem gingen geloven.


gezang 547,  6
6  Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Overdenking

Gezang 558 1 en 3
1  Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood
    die volbrengen 't recht van God,   Kyrie eleison.

3  Om de zalving door een vrouw, vreugdeolie, geur van rouw,
    teken van wat komen zou,            Kyrie eleison.

Lezing  Johannes 12, 12-19
Intocht in Jeruzalem
12De volgende dag was er al een grote menigte in ​Jeruzalem​ voor het feest. Toen ze hoorden dat ​Jezus​ ook zou komen, 13haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de ​Heer, de ​koning​ van Israël.’ 14Jezus​ zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 15‘Vrees niet, ​Sion, je ​koning​ is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’ 16Zijn ​leerlingen​ begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen ​Jezus​ tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. 17De mensen die erbij waren geweest toen hij ​Lazarus​ uit het ​graf​ riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. 19En de ​farizeeën​ zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.’


Gezang 558, 2
2  Heer, om uw zachtmoedigheid, vorst die op een ezel rijdt
    en om Sions onwil schreit, Kyrie eleison.

Overdenking
Orgelspel

gebeden

Slotlied gezang 556 1 en 5
1  Alles wat over ons geschreven is
    gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
    alle geboden worden thans voldragen,
    alle beproeving van de wildernis.

5  Dit is uw opgang naar Jeruzalem
    waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
    vrede aan allen die uw naam verhogen:
    heden hosanna, morgen kruisigt Hem!
   
   
Zegenbede


Nieuwsbrief van 5 april 2020 van de Protestantse Gemeente te Medemblik.
Beste gemeenteleden,
Als kerkenraad beslissen om alle activiteiten in onze kerk te stoppen zo vlak voor Pasen, is niet gemakkelijk en doe je dan ook niet zomaar. De gezondheid van u en ons als gemeente staan echter centraal. Wij kunnen niet anders dan hierbij de maatregelen van onze regering te volgen.
Het is wel heel jammer dat wij het mooie Paasfeest niet gezamenlijk kunnen vieren in onze eigen Bonifaciuskerk. Juist in deze tijd van Pasen voelen wij ons verbonden met elkaar, als wij samen het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus gedenken.
Pasen zal nu anders zijn, voor de meeste van ons eenzaam, zo zonder familie. Vooral voor de mensen in verzorgingshuizen is deze tijd niet gemakkelijk, omdat er geen contact mogelijk is met je naasten. 
Ook voor de mensen in de zorg is dit geen gemakkelijke tijd, wat een spanning , wat staat er een druk op verpleegkundigen. Het zijn kanjers, laten we dat niet vergeten, ook als de situatie weer normaal is!
De restauratie van onze kerk gaat ondanks alles gewoon door. Door allerlei subsidies en de afspraak dat Stichting Bonifaciuskerk zich garant stelt voor het niet-subsidiabele deel, is het mogelijk om voorbereidingen hiervoor te treffen.  Afgelopen week zijn een tweetal aannemers samen met de adviseur van de Protestantse Gemeente Medemblik en enkele leden van het College van Kerkrentmeesters bij elkaar geweest voor het opstellen van een offerte. Deze aanbiedingen zullen worden geopend op 5 mei 2020, waarna het werk kan worden gegund aan een van de twee aannemers. 
De planning is om in juni te beginnen met de werkzaamheden, hierbij zal het orgel worden ingepakt. Ten tijde van de werkzaamheden kan het orgel ongeveer tachtig werkdagen niet worden gebruikt. De plek waar de werkzaamheden plaatsvinden zal stofdicht worden afgeschermd, zodat de erediensten en andere activiteiten in onze kerk normaal kunnen doorgaan.
Wat betreft de fundering van de toren: wij zijn in gesprek met de gemeente Medemblik, zoals het er nu voorstaat, wordt die in 2021 uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk op welke wijze dit zal gebeuren, daar worden nog gesprekken over gevoerd. Ook zijn wij nog in gesprek met onze adviseur wat de kosten zijn voor  de fundering van het kerkgebouw.  Als de kosten bekend zijn dan gaan wij als college van kerkrentmeesters onderzoeken of het mogelijk is om ook dit project te financieren.
Het mooiste zou zijn om dit samen met de fundering van de toren uit te voeren, echter het moet financieel wel haalbaar zijn.
Henk en Iet Benedick gaan binnenkort verhuizen naar Zeewolde. Dit is voor ons als Protestantse Gemeente Medemblik een aderlating, want zij doen veel voor onze gemeente.  Wij moeten met elkaar proberen hun taken in te vullen. Voor de administratie hebben wij gelukkig Peter van Mechelen bereid gevonden dit op zich te nemen. Maar er zijn nog veel meer taken die Henk en Iet uitvoeren, de komende tijd gaan wij u vragen om een taak op u te nemen. Stel ons niet teleur, wij kunnen dit niet alleen, maar alleen met uw hulp.
Denk aan elkaar, vooral in deze tijd, maar eigenlijk altijd.
Kees van Noorloos, voorzitter.

Nieuws van de diaconie
Bloemen uit de kerkdienst
Hoewel we geen kerkdiensten hebben, gaan de wekelijkse bloemen ‘gewoon’ door.
Op 15 maart gingen de bloemen naar mevr. Brödel-Visser, vanwege haar verjaardag op 12 maart
Op 22 maart gingen de bloemen naar mevr. Bakker-Pols, vanwege haar verjaardag op 21 maart. En ging er een kaart naar haar man W. Bakker, omdat hij weer thuis kwam uit het ziekenhuis.
Op 29 maart gingen de bloemen naar mevr. M. Hayes-Vink, vanwege haar verjaardag op 22 maart.
En op 5 april gaan de bloemen naar dhr. Klercq, vanwege zijn verjaardag op 31 maart.

Paasgroetenactie
Verder zijn er kaarten verstuurd vanwege de Paasgroetenactie voor gedetineerden.
Het zijn dubbele kaarten. Op de ene helft hebben we een postzegel geplakt. Dit kunnen de gedetineerden gebruiken om te versturen naar hun familie of vrienden. Op de andere helft, bestemd voor de gedetineerde zelf,  hebben we geschreven: “We wensen u Gods zegen, vanuit de Bonifaciuskerk’.

Kerkdiensten verzorgd door ds. Marijke Kraak en ds. Hetty Boot via internet. Vanaf Witte Donderdag zijn er uitzendingen te beluisteren via www.pg.opperdoes.nl of www.kerkdienstgemist.nl en dan zoekt u Opperdoes. Ds. Hetty Boot en ds. Marijke Kraak wisselen elkaar af in lezingen en overdenking vanuit de kerk in Opperdoes. De zondagse diensten beginnen om 9.30 uur.
Witte Donderdag en Goede Vrijdag begint de dienst om 19.30 uur
Stille Zaterdag begint de dienst om 21.00 uur
Paaszondag begint de dienst om 9.30 uur. Ds. Hetty Boot doet dan de overdenking.
Op de zondagen tot en met 31 mei beginnen de diensten om 9.30 uur.
De liturgie van de diensten vindt u ook op de website van onze kerk www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Indien u geen internet hebt, is er ook de mogelijkheid om op zondagochtend op NPO2 te kijken om 9.20 uur naar een dienst vanuit het Dienstencentrum van de PKN.

De kerkenraad heeft besloten om volgens de richtlijnen geen kerkdiensten te houden in de Bonifaciuskerk tot en met 31 mei.

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Medemblik.
28 maart 2020.

Lieve  gemeenteleden,

Midden in de veertigdagentijd worden we stil gezet door een wereldwijd gevaarlijk virus. Er kunnen geen bijeenkomsten meer zijn, nauwelijks persoonlijk contact of alleen op afstand. Om elkaar en onszelf te beschermen houden we ons aan wat wordt aangeraden. Het is tegelijk gemis en bezorgdheid voor velen. Niet alleen in de eigen kring, ook breder gaan de gedachten, naar situaties van armoede, krottenwijken, vluchtelingenkampen, plaatsen met nauwelijks sanitair en leefruimte… en naar hulpverleners en de wereldwijde gezondheidszorg. Des te sterker is dus de oproep er alles aan te doen het virus af te remmen en hierin vol te houden. Ook hier.

Nu er kerkelijk veel níet kan, komt de vraag op: wat zou er wél kunnen? Deze nieuwsbrief is één van de dingen, die wél kunnen. Even elkaar spreken op papier of via internet. Even delen, wat gedeeld moet of mag worden.
Kort na elkaar kwamen er twee berichten van overlijden.
Op 19 maart overleed Jelke Huitema, 71 jaar oud, Jelle voor ieder die hem kende. Een bijzondere man voor Nel. Stoer voor zijn kinderen. Trots op zijn kleinkinderen. Een bijzonder mens met een enorme dadendrang. Veel ondernam hij, soms kwam het goed, soms niet. Jelle leverde een gevoel van dubbelheid op. Het stormde nogal eens. Op het bericht van zijn overlijden staat een regel van de schrijver Gonsui: ‘Heel aan het einde ging de herfststorm over in ’t geruis van de zee.’ Zo namen we op 25 maart afscheid van hem. In rust en vertrouwen.
Op 22 maart overleed Jan Beek; op 3 maart werd hij 93 jaar. Wie Medemblik zegt en meer nog wie Bonifaciuskerk zegt, komt Jan Beek tegen. In de Torenstraat geboren en later altijd actief in en voor de kerk. Ouder worden maakte hem steeds afhankelijker en zijn gedachten lieten hem gaandeweg meer in de steek. En toch bleef hij ook wie hij altijd was geweest: een mens met grappen en grollen en twee lachende ogen, een vakman, een lieve trotse vader en opa. Met Psalm 121 in onze oren namen we op 28 maart afscheid van hem. Alma, Margriet, Arnold, Marjo, Alieke en Robert en velen om hen heen bewaren in gemis mooie herinneringen.

Het is een vreemde veertigdagentijd. In de media werd pasgeleden een verband beschreven tussen het Franse woord ‘veertig’ en de veertigdagentijd voor Pasen. Dit Franse woord gaat terug op het Italiaanse ‘quarantina’. Kwamen er schepen van ver, dan verbleven deze in de Italiaanse havens veertig dagen in afzondering, in quarantaine. Hoe dichtbij brengt dit onze tijd van bezinning? In quarantaine, thuis, op anderhalve meter afstand of hoe dan ook, dit is bezinningstijd. Hoe gaan we hierna verder?
Een paar vragen. Ook de pastorale bezoeken zijn in deze tijd beperkt. Wie behoefte heeft aan een bezoek… Wie er behoefte aan heeft om even in de kerk te zijn, in rust, kaarsje aansteken… Wie telefonisch even het hart wil luchten… Voor zover we beiden gezond zijn, mag en kan het! Laat u het mij weten als het nodig is? Voor nu: hou vol, in gedachten en gebeden. Met God, met elkaar en in vertrouwen.

Hetty Boot


13-3-2020 Acties n.a.v. het coronavirus
Tot 31-3-2020 zijn alle activiteiten in de Bonifaciuskerk gestaakt. Dat houdt in dat niet alleen de zondagse kerkdiensten, maar ook
de gemeente-avond van 16-3,
de ouderenmiddag
en de film avond op 17-3,
de vespers, sobere maaltijden en de cantorijrepetities op de woensdagen,
en "samen aan tafel" niet doorgaan

28-8-2019  Toren

Zoals bekend staat de toren scheef en die scheefstand wordt langzamerhand groter.
De gemeente Medemblik heeft samen met een architect hiervoor een oplossing ontwikkeld.
Die moet ervoor zorgen dat de toren gestabiliseerd wordt. Dit heeft ook grote gevolgen voor ons kerkgebouw.
Het plan is om aan elke zijde van de toren palen van wel 17 meter lengte de grond in te boren, hetgeen dan een nieuwe fundering voor de toren moet worden. De palen worden zo dicht mogelijk bij de torenmuur aangebracht.
Zoals gezegd gaat dit door middel van boren, waarna de boorgaten vol met beton gegoten worden.
Echter de muur, waar het orgel tegen staat, is ook torenmuur. Dit houdt in dat er ook in de kerk geboord zal moeten worden.
Het orgel zal daarvoor ingepakt worden en is dan een tijd onbespeelbaar. Ook een deel van de kerk zal afgezet moeten worden.
Dan is de volgende stap dat de toren losgemaakt zal worden van het kerkgebouw, zodat de toren geen schade meer kan aanbrengen aan het kerkgebouw. Omdat het orgel dan toch al is ingepakt is, is het ons idee, om dan meteen maar de muren in de kerk van een nieuwe stuclaag te voorzien.
Wanneer gaat dit gebeuren?
De bedoeling is volgend jaar zomer in de maanden: mei, juni, juli en augustus. Dit na het verplichte archeologisch onderzoek in de grond rondom de toren.
Het is niet bekend hoe lang dit onderzoek zal gaan duren.
Tijdens het werk aan de toren kunnen er geen activiteiten in de kerk plaats vinden.


30-7-2019
onder orgels/concerten zijn de programma's gepubliceerd van de concerten op 10- en 24 augustus

7-7-2019,

Nieuwe predikant: ds Hetty Boot

31-1-2019,

Alle takken zijn geschonken!
TOP!

3-1-2019,
Nieuwe kerstboom: 25 van de 36 takken geschonken!
Alle gulle gevers hartelijk dank!
Nog een eindspurtje...?


15-12-2018,
Nieuwe kerstboom: Er zijn inmiddels 13 van de 36 takken geschonken!
Hartelijk dank aan alle gevers!
Wilt u mensen in uw omgeving ook warm maken voor het doneren van een tak?


9-12-2018,
Schenkt u ook een tak van de nieuwe kerstboom van de Bonifaciuskerk?

We gaan een kunstkerstboom inclusief lichtjes aanschaffen, met een hoogte van 5 meter!
Gebleken is dat een gewone kerstboom minder milieuvriendelijk is dan een kunstkerstboom.
Maar de aanschafprijs is wel een groot bedrag voor de diaconie in één keer.
Wilt u onze kerstboom sponsoren?

Word donateur! Al voor € 25,- doneert u één tak inclusief lichtjes.
Een zijtakje met lichtjes per € 10,00 kan ook.
We hebben 36 takken nodig om tot 5 meter te komen.

U kunt het bedrag voor één of meer takken overmaken op 
bankrekening NL13RABO 0132 4033 66 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. te Medemblik ovv Kerstboom


8-12-2018
Op 1e Kerstdag verlenen de Cantorij van de Bonifaciuskerk en het RK gemengd koor "De Vriendenkring" hun medewerking.

10-6-2018
Dr. Ds. Oane Reitsma heeft afscheid genomen van onze gemeente en gaat binnenkort naar de gemeente Enschede.


Een mooie foto van het interieur werd aangeboden


De paaskaars van 2017 werd aangeboden, met een passende kandelaar


22-5-2018
1 juni ingebruikname nieuwe registers orgel Wieringerwerf
http://www.desamenstroom.nl/home/actuele-informatie/feestavond

20-5-2018
Hagepreek dienst, georganiseerd door PKN Opperdoes en Medemblik op de boerderij van Andries Smit.


8-3-2018
De concerten die de Stichting Pieter Backer Orgel dit jaar organiseert staan op de site
klik hier om het te lezen


22-2-2018
Het kerkblad "Onderweg" staat op de site
klik hier om het te lezen

Op 20 december werd het kerstfeest van de basisschool Het Koggeschip in onze kerk gevierd.
Het was goed bezochte en zeer gewaardeerde vierining.