interieur van de kerk interieur van de kerk
Het middenschip 
Het middenschip is het hart van de Bonifaciuskerk. Daarin worden de diensten gehouden, daar vinden we de beide orgels en het historische meubilair.

 

De dooptuin
De dooptuin is het centrale gebied rond de preekstoel, omgeven door het doophek. De preekstoel dateert uit ongeveer 1560, alleen het trapje is waarschijnlijk afkomstig uit de l7e eeuw.
Op de grote houten panelen is de geschiedenis van Judith en Holofernes afgebeeld, naar het apocriefe bijbelboek Judith.
Op het deurtje: de gevangenschap van Achior; op de andere panelen achtereenvolgens: de maaltijd, de moord op Holofernes, de achtervolging van de Assyrische troepen.
 
Op de trapleuning staat een zandloper die diende om te controleren hoe lang de dominee preekte; de koperen zandloperhouder dateert uit de l7e eeuw, evenals het doopbekken en de lezenaars. De doopbogen met het wapen van Medemblik, die aan de Zuidzijde toegang geven tot de dooptuin zijn laat l8e eeuws. Het toegangshek aan de Noordzijde is bij de restauratie in 1991/93 in de dooptuin gemaakt om de liturgische gebruiksmogelijkheden van dit deel van de kerk te vergroten.

Het meubilair
Aan de Oostzijde van de kerk bevindt zich de herenbank, met getoogde paneeltjes in het rugbeschot en gesneden bekroningen op de deurtjes. De herenbank en de overige banken, die eenvoudiger bewerkt zijn, dateren alle uit de 17e eeuw. Alleen de zitbank in de  Noordbeuk tussen de pilaren is bij de restauratie in 1991/93 toegevoegd. Bij die restauratie zijn ook de twee kleine banken in de kapel achter de herenbank gemaakt, door splitsing van een grotere, 17e eeuwse bank.
 

De verlichting
In het schip hangen twee 16-armige en een 24-annige koperen lichtkroon die alle drie in 1660 geschonken zijn. De drie- en vierarmige kroontjes in de Zuid-beuk zijn waarschijnlijk iets ouder.
De -geëlektrificeerde- gaslampen met witte kapjes in de middenbeuk dateren uit het begin van de 20e eeuw.
De lichtkronen in de  Noordbeuk en de beide koorsluitingen zijn nieuw gemaakt bij de restauratie in 1991/93, geïnspireerd door de gaslampen.

De schilderingen op de pilaren
Op de pilaren van de kerk zijn grote rolwerk- en vruchtornament-cartouches geschilderd als omlijsting van bijbelteksten. Onder één van de teksten staat het jaartal 1602. De tekst op de pilaar naast de preekstoel aan de Oostzijde is uit het apocriefe boek Jezus Sirach, naar de tekst van de Deux-Aesbijbel, een veelgebruikte bijbelvertaling die vooraf ging aan de Statenvertaling.
De teksten en cartouches zijn in 1902 rigoureus overgeschilderd, maar bij de restauratie in 1991/93 weer zo goed mogelijk in de oude kleuren en vormen hersteld.
De orgels
Twee orgels bevinden zich in de Bonifaciuskerk.. Het grote orgel, een in 1671 door Pieter Backer gebouwd 3 klaviers instrument en het koororgel gebouwd door Vermeulen en Flentrop. Voor verdere gegevens zie orgels.
 
De gebrandschilderde ramen
Het meest Oostelijke raam is geschonken door de stad Monnikendam in 1670.
Boven het wapen en de naam van Monnikendam bevindt zich ook het wapen van de stad Medemblik. Het raam er naast werd in 1670 geschonken door de diaconie.
Onder het opschrift is in grisaille de geschiedenis van 'het penningske van de arme weduwe' uitgebeeld.

Het verde raam is geschonken, in 1671, door het Rijnschippersgilde. Bovenaan is de geschiedenis van de ark van Noach afgebeeld; onderaan een gezicht op Medemblik.
 

Het raam daarnaast is waarschijnlijk door burgemeesters en kerkmeesters van 1709 geschonken; Onder de troon van de stedenmaagd is het glas gemerkt:
'S. v.d. Meulen fecit Ao 1709'.
Het laatste raam draagt in het midden het stadswapen met het jaar 1681, geflankeerd door de wapens van de schenkers. geheel beneden een voorstelling van Salomo's rechtspraak.
In 1902/05 zijn de ramen vrijwel allemaal gerestaureerd. Bij de restauratie van 1991/93 zijn ze uit de sponningen genomen en geheel gerestaureerd.
In de oorspronkelijke sponningen is blank gehard glas gezet en de gebrandschilderde ramen zijn daarachter teruggeplaatst.
Daardoor zijn de ramen nu gevrijwaard van invloeden van buitenaf.
 

Het graf van Lord Murray
Tegen de Westmuur in de Zuidbeuk ligt de fraai bewerkte grafsteen van Lord George Murray. Deze Schotse edelman, vijfde zoon van de Duke of Athole, was na veel omzwervingen in Medemblik terechtgekomen. Hij overleed hier in 1760 en werd begraven in het koor van de kerk.Bij de verkleining van de kerk in de 19e eeuw kwam zijn graf buiten de kerkmuren te liggen. Het is nu afgedekt met een eenvoudige steen
De oorspronkelijke grafsteen kreeg een plaats binnen de kerk; aanvankelijk in de  Noordbeuk, na de restauratie in 1991/93 op de huidige plek.

Boven de grafsteen hangt het ruitvormig wapenbord van de hertogen van Athole, gedeeld in zestien kwartieren en met de zinspreuk 'Tout prest'. De tekst bij één van de kwartieren luidt "Prince d'Orange".
De overgrootmoeder van George Murray was Charlotte de la Trémouille, een dochter van Prins Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon. 

 De sarcofaag
Bij graafwerkzaamheden op het kerkeërf in 1964 werden brokstukken Bentheimer zandsteen gevonden. Bij nader onderzoek bleken deze de restanten te zijn van twee sarcofagen. De sarcofaag waarvan de meeste stukken gevonden werden, is in 1992 gereconstrueerd. Op de sarcofaag is nog de afbeelding van een kruis te zien, hetgeen erop duidt dat er een geestelijke in begraven is geweest.

 

Het koorhek
De  Noordbeuk, die ingericht is voor culturele evenementen, wordt afgesloten door het koorhek. Zeer waarschijnlijk heeft dit hek oorspronkelijk het koor dat aansloot op het middenschip, afgesloten.
Op de kroonlijst staat het jaartal 1572 en het opschrift:
“ ‘t misbruyck in Gods kerck allengskens ingecomen is alhier wederom anno 1572 afgenomen".

Het gebruik van de kerk
De Protestantse Gemeente Medemblik houdt haar kerkdiensten in de Bonifaciuskerk.
Achter de herenbank is een stiltecentrum ingericht.
In de  Noordbeuk worden regelmatig exposities gehouden. Ook is deze ruimte zeer geschikt voor allerlei andere activiteiten.
Het Pieter Backer orgel is jaarlijks tijdens een aantal concerten te beluisteren. Regelmatig worden exposities van beeldende kunstenaars in de kerk gehouden. 
 
Kosten
De kosten van de instandhouding van deze grote monumentale kerk gaat de krachten van de Medemblikker kerkgemeenschap te boven. Alleen dankzij vele bijdragen van de overheid en particulieren is het gelukt het gebouw in de huidige staat te brengen.
Wij hopen dat die steun er ook in de toekomst zal zijn.

 
terug